Vækst i krisetider – dagsorden for Folketinget.

Ti forslag til hvad jeg synes Danmark bør gøre nu - ikke bare for at overkomme krisen men for at danne grundlag for vækst, velstand og velfærd fremover:

 1. Giv ansvaret tilbage til borgerne ved at afskaffe barnepigeregulering som fx.  indskydergaranti (300.000 kr eller som nu ubegrænset) og rejsegarantifond. Garantierne betyder at skatteyderne eller de gode virksomheder betaler for de dårlige.
 2. Sænk skatten på den sidst tjente krone til under 50 %. Fjern top og mellemskat for at øge arbejdsudbuddet og undgå at de medarbejdere vi har allermest brug for, rejser til udlandet for at spare skat. Fjern fradragsmuligheder (flad skat) og reducer både den enkelte og samfundets ressourcespild på et millimeterretfærdigt skattesystem.
 3. Gør det mere attraktivt at handle bæredygtigt og ansvarligt. Tilpas skatter og afgifter sådan at miljøomkostninger indregnes i priser på alle varer og tjenesteydelser, fx gennem roadpricing og grønne afgifter. Tilpas subsidier til fx vedvarende energi eller bæredygtig produktion sådan at tilskuddet afspejler den reelle nyttevirkning ved den pågældende energi eller produktionsform.
 4. Fjern økonomiske tilskyndelser til at forlade arbejdsmarkedet. Indskrænk med en 5 års overgangsperiode efterløn til alene at gælde for personer der er nedslidte inden de har nået den sædvanlige pensionsalder. Tilpas skat, dagpenge og andre sociale ydelser så alle opnår mindst 20 % højere indkomst efter skat ved at gå fra ledighed eller sociale ydelser til job. Der er fortsat 100.000 mennesker i Danmark der ikke opnår nogen økonomisk gevinst ved at arbejde.
 5. Understøt frivilligt arbejde inden for alle relevante områder. Fx frivilligt socialt arbejde, amatørsport, foreningsarbejde og udviklingsbistand. Herved øges samfundets sociale kapital,  vi sparer arbejdskraft og en række samfundsopgaver løses bedre og billigere.
 6. Fravig regulering i situationer hvor berørte parter er enige, fx byggelinjer hvor naboer kan enes om at fravige disse eller arbejdstidsregler hvor medarbejdere og virksomhed kan enes om at fravige disse. Det giver plads for nyt initiativ.
 7. Præmier værdiskabelse i offentlig virksomhed frem for proces, læg vægt på fx tilfredshed og helbredelsesgrad for sygehusets patienter frem for ventelister og patientrettigheder. Eller læsefærdigheder for skoleelever frem for antal dansktimer.
 8. Gør det mere attraktivt for udlændinge at arbejde i Danmark, men stil større krav til de der kommer, fx ved at sænke skatten (også for danskere) og ved at hjælpe fremmede til at forstå hvordan det danske samfund fungerer samtidig med at vi stiller krav om at fremmede kan forsørge sig selv og deres familie og overholder landets love.
 9. Lad de der kan skabe mest værdi for pengene, løse de offentlige opgaver, fx ved at lade offentlige penge følge borgeren (patienten, eleven, klienten) frem for institutionen og ved at udbyde offentlige opgaver i fri licitation på markedsvilkår.
 10. Tilpas offentlig regulering og kontrol sådan at de der i mange år har opført sig ordentligt, reguleres og kontrolleres mindre, mens de der med mellemrum forbryder sig mod reglerne, reguleres og kontrolleres stærkere (sundhedsplejerske princippet).

Heldigvis er jeg ikke ansvarlig for noget politisk partis program, så jeg kan tillade mig at skrive hvad jeg vil.

Alle forslag ovenfor står til fri afbenyttelse.

28 kommentarer til “Vækst i krisetider – dagsorden for Folketinget.”

 1. john nielsen

  Hej Lars

  jeg er enig med dine punkter langt hen af vejen. Jeg har dog en kommentar til nummer 8.

  Ifølge min viden har polaker litauer mv, et fradrag for dobbelt husførelse.
  De må tjene 180.000 før de skal betale skat. De har samme rettigheder til læger og hospitaler som os og de må køre i deres egne biler som de ingen afgift har på.

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  Det vil føre for vidt, at kommentere alle 10 forlag i Lars Kolinds forlag til dagsorden i Folketinget, men jeg vil tillade mig at kommentere følgende forslag.

  Forslag 1: Vil føre til kaos på det danske finansmarked og da vi lever i en globaliseret verden er forslaget urealistisk og det har intet med “barnepigementalitet ” at gøre, men drejer sig om, at bevare den finansielle stabilitet på markederne.

  Forslag 2: Vil øge uligheden i samfundet markant og troen på dynamiske effekter er kun tro, det kan ligesåvel gå den modsatte vej – nemlig, at en stor del af arbejdsstyrken vil sætte deres arbejdstid ned, hvis de har samme rådighedsbeløb som i dag, men ved en mindre arbejdsindsats

  Forslag 4: En afskaffelse af efterlønnen og en nedsættelse af dagpengeperioden og dagpenge samt sociale ydelser er ikke politisk muligt og hermed urealistisk.

  Vedrørende efterlønnen er faktum i dag, at den er stærkt på retur – andelen af seniorer der går på efterløn er i dag på 55,8 procent – for otte år siden var den på 72,4 procent skriver Jylland Posten

  Det betyder. at der er 45.000 færre på efterløn i dag, fastslår A kassernes brancheorganisation AK Samvirke ” en prognose som de selv har udarbejdet i 2004 viste, at anvendelsesgraden i 2020 ville være nede på 55 procent og det er den næsten nu” siger sekretariatschef i AK Samvirke Torben D. Jensen.
  Flere peger på, at det er efterlønsreformen i 1999, der er skyld i at langt færre vælger efterlønsordningen.

  Forslag 5: Kan jeg helt og fuldt støtte

  Forslag 6: Byggelinjer er indført for at bevare frie naturområder til gavn for alle borgere og afskaffelsen af dem vil kun gavne et fåtal af pengestærke borgere – derfor skal de ikke afskaffes. På arbejdsmarkedet er der indgået overenskomster imellem arbejdsgiver og arbejdstager og indenfor disse rammer kan der aftales individuelle arbejdstider. Jeg går ikke ud fra at du vil afskaffe hele den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet?

 3. Stephan E

  @ Jørgen

  Uden at kommentere Lars forslag, så synes jeg at dine modargumenter fortjener at blive udstillet i al deres dogmatik.

  Forslag 1: For det første overser dy her at “kuren” er den samme som skabte krisen, dvs. du taler ikke for, men imod markedsstabilitet. Dit argument er samtidig det stik omvendte end det som bruges på miljøområdet, hvor fortalerne har travlt med at sige at det gavner miljøet at sætte skrappe miljøkrav.

  For mig at se er den slags relativisme er ikke et udtryk for pragmatisk realisme, men et forsøg på at gemme virkeligheden bag dogmatisk retorik.

  Forslag 2: Hvad med de problemer som tvangslighed skaber? Hvad er det for en underlig misundelse om at det er “de andres ansvar”?

  “troen på dynamiske effekter er kun tro” – øh, siger du at et planøkonomisk system over tid KAN VÆRE mere effektiv end markedet? Den diskussion vil jeg gerne tage.

  “en stor del af arbejdsstyrken vil sætte deres arbejdstid ned, hvis de har samme rådighedsbeløb som i dag, men ved en mindre arbejdsindsats”

  Hvorfor ikke bare gøre Danmark formelt til en arbejdslejr uden den “lommepengementalitet”, vi har i dag. Sæt skatten til 100% og giv madkuponer til statens suppekøkkener. Det er jo den eneste måde vi kan få lighed på.

  Jeg argumenterer ikke for eller imod skat, men jeg er irriteret over de dogmatiske argumenter og hvordan tvangsligheden forhindrer os ved at gøre noget ved statens akkumulerende ressourcespilde og tiltagende indgreb i den personlige frihed på snart sagt alle områder.

 4. Lisbet Mørk

  Hej Lars!

  Jeg læser dine tanker og forslag regelmæssigt, men da jeg altid er enig med dig og mangler specialviden til at kommentere “Tordenskjolds soldater”s kommentarer, er jeg ude af stand til at byde ind med noget nyt.

  Jeg nøjes derfor med at udtrykke min store glæde over, at du er til, og min lige så store frustration over, at der mangler politikere med dit format.

  Kærlig hilsen Lisbet

 5. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Stephan E.

  Dine synspunkter forekommer mig noget virkelighedsfjerne, du anskuer staten som din fjende nr. 1 – den tager din personlige frihed og ødsler dine skattepenge bort – mener du.

  Jeg medgiver der kan være områder, hvor både stat og kommuner kunne anvende pengene mere hensigtsmæssigt, men at betragte staten som fjende er noget overdrevet.

  Du taler straks om planøkonomi, hvis man forsøger at lave fornuftige reguleringer af markedsøkonomien – det har intet med planøkonomi at gøre.
  Det jeg forstår ved planøkonomi var det der blev praktiseret i bl. a. Sovjetunionen og det har spillet fallit ligesom den rå og ukontrollerede kapitalisme har spillet fallit.

  Der er altid godt er der i samfundet er kritikere af de eksisterende forhold både på den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj, det kan give de partier, som har den politiske indfydelse gode input, når de politiske beslutninger skal træffes.

 6. Lars Kolind

  Interessant at læse Jørgen Lang Jørgensens og Stphan E’s meget forskellige kommentarer:
  1. Stop barnepigereguleringen: Nu har vi den indskydergaranti vi har. Mit forslag er at afvikle den når der igen er stabilitet. Og jeg taler imod Lene Espersens forslag om nu også at påtvinge sunde flyselskaber at betale for usunde ved at deltage i en kollektiv garanti. Det er en skrue uden ende, og det forekommer mig svært at se at folk skal have garanti netop for flybilletter. Hvorfor ikke teaterbilletter? Hvad bliver det næste?
  2. Max 50 % skat: Her synes jeg ikke at argumentet om at 50 % skat skaber større ulighed, giver mening. Forestil dig at Bill Gates og andre af verdens mest succesrige forretningsfolk flyttede til Danmark. Det ville også skabe større ulighed. Men ville det alligevel ikke være en kæmpe fordel for os? For mig er lighed ikke det eneste vigtige: bæredygtig vækst og deraf følgende større samlet velstand er vigtigere.
  4. Afvikle efterlønnen. Med den nuværende sammensætning af Folketinget er dette ikke realistisk. Det har JLJ ret i. Men derfor har jeg vel lov til at mene at det alligevel ville være en rigtig god ide at holde op med at belønne folk for at forlade arbejdsmarkedet.
  6. Fravige regulering hvis parterne er enige: Her er noget meget principielt, som jeg åbenbart er helt uenig med JLJ om: Jeg synes faktisk det er i pagt med den bedste danske tradition at fx. arbejdsgivere og fagforeninger kan lave lokale aftaler om fx. arbejdstid, hvis de kan være enige om det. Og jeg kender mange ikke-pengestærke borgere der ville være lykkelige for muligheden for at aftale med naboer og kommune at generelle regler, fx. byggelinjer, kan fraviges i enkelte tilfælde hvor alle parter er enige herom.
  Mindre dogmatik og mere omtanke efterlyses.

 7. Stephan E

  @ Jørgen

  Nej, jeg betragter ikke staten som samfundets fjende nr 1. Det har du ikke belæg for. Det er den sædvanlige absurde retorik, hvis man ikke er for kommunisme så er man anarkist. Enten med eller imod – ingen nuancer, ingen alternativer.

  Staten er både en forudsætning for friheden i form af den svages beskytter, men kan også være den største trussel mod friheden ved at undertrykke selv den stærkes frihed – det afhænger af statens indretning.

  Men jeg betragter den planøkonomiske organisering af staten som destruktiv – jeg kan ikke se at en stat som bliver 2% mere ineffektiv år for år kan siges at være andet end planøkonomisk. I stedet for at ødsle borgernes penge væk burde man vende systemet rundt og give dem tilbage som bedre kvalitet og lavere skat.

  Og man skal være ret naiv for ikke at mene at vi har set en endog ekstremt aggressiv stat siden 9/11 – ikke fordi det er nødvendigt, men fordi autoritære teknokratiske kræfter misbruger situationen og underminerer både sikkerheden, friheden og retsstaten på samfundets bekostning.

  >> Du taler straks om planøkonomi,
  >> hvis man forsøger at lave
  >> fornuftige reguleringer af
  >> markedsøkonomien – det har intet
  >> med planøkonomi at gøre.

  Det har du ikke belæg for at sige. Det forudsætter at “fornuftigt” er sagligt og ikke bare dogmatisk retorik som jeg klart opfatter dine kommentarer ovenfor.

  Der er intet fornuftigt ved at gentage de samme keynesianske fejl som skabte finanskrisen.

  Og for god ordens skyld har jeg aldrig talt om “den rå ukontrollerede kapitalisme”. Det er mere af denne enten med os eller imod os retorik som George Bush er så god til.

 8. Stephan E

  @ Macciavelli

  Frihed drejer sig ikke kun om penge og kampen mellem de rige svin og de dovne svage – den fejlopfattelse er hastigt i færd med at smadre retsstaten og underminere velfærdsssamfundet.

 9. Stephan E

  @ Lars D

  Når jeg læser ovenstående igennem kan jeg se at der er en stærk misforståelse.

  Når jeg bruger udtrykket “planøkonomi” mener jeg eksplicit at det er det som vi ser i den OFFENTLIGE sektor og det akkumulerede ressourcespild/sænkning af kvaliteten er både dokumenterbart og mærkbart.

  Samtidig peger jeg dog også på at det er et alvorligt problem at ministerierne er i færd med at eksportere dette misfoster til den private sektor.

  Vi har ikke råd til den skade på samfundet som EMBEDSMÆNDENE påfører os.

  Men ja, en del af problemet er at politikerne slet ikke har styr på situationen. Det er en pine at lytte til det naivt dogmatiske “ligheds”-slagsmål som slet ikke ser hvad der sker nedenunder moterhjelmen.

  Den offentlige sektor har hverken hoved eller kunder til at straffe dårlig adfærd, så derfor akkumulerer den dårlige adfærd.

 10. Beklager

  Det ser lidt drabeligt ud at mine kommentarer fylder listen over “Nye Kommentarer”.

  Lars K har i mellemtiden slettet en af de indlæg, jeg reagerede på, og der er flere tråde i parallel.

  Men det er lidet konstruktivt hvis en part fylder for meget, så jeg vil drosle lidt ned.

 11. Lars Kolind

  Jeg synes nu ikke Stephan E fylder for meget i debatten; dine indlæg er altid interessante og gode at få forstand af.
  Vedr spam: Jeg har sat systemet til at spamme en bestemt person, der klart saboterer bloggen med stupide indlæg. Han anvender skiftende falske identiteter og falske e-mail adresser. Spamfiltret fanger der fleste af hans indlæg, men engang imellem må jeg fjerne et manuelt. På et tidspunkt bliver han vel træt af at skrive til spamfiltret.

 12. Jette Jakobsen

  Fordi “man” er svag..er man ikke doven!!!! Det kræver en stor indsats, at være mellem de svage i et samfund….ofte tager det alle de vågne timer….sådan er det bare! Jeg tror ikke at der er mange “på den anden side”, som helt ærligt kan forstå det, og det lærer de aldrig…desværre. Det er godt de har “råstyrke” alle dem vi betegner sonm “svage”.

 13. Stephan E

  @ Jette

  Enig – og fordi man ikke er svag er man ikke et egoistisk “svin” som ikke bekymrer sig om om de mindre heldige i samfundet.

  Problemet er at dem som tror det og blokerer for rationel diskussion af hvordan man løser problemer og får det bedste frem i samfundet.

  Den danske stat er en velfærdsdestruktionsmaskine – man kunne sagtens få mere velfærd for færre penge ved en anderledes organisering som tog udgangspukt i borgernes behov fremfor embedsmændenes interesse i at detailkontrollere og selvindbildte “evne” tuk at styre hensigtsmæssigt.

  Det som Lars D kalder “hensigtsmæssig” regulering, viser sig oftest at være som at skyde os selv i foden – dumt, skadeligt og selvdestruktivt.

 14. Jette Jakobsen

  Jeg er heller ikke svag, men jeg har smagt det.
  Derfor giver jeg mig lov til at tale på “deres” vegne. For de læser bestemt ikke Kolinds blog, men deres stemme skal høres.

 15. Stephan E

  Jette.

  Problemet er ikke at de svages sag ikke tales, men at den tales så alles gøres svage.

  Hvorfor ikke tage udgangspunkt i folks styrker, så der er flere ressourcer til dem, der faktisk ikke kan selv?

 16. johann jonsson

  @Stephen

  Jeg er enig med dig i nogle betragtninger, der hvor jeg er uenig med dig er at tror ikke at denne udvikling er styret oppefra – vi har de ledere vi ønsker og har valgt.

  Det er lidt interessant at læse den ihærdige spamers kommentar, der jo er meget gentagende men afspejler dog en holdning man nogle gange ser hvor dem der stiller spørgsmålstegn ved barnepige mentaliteten i samfundet dæmoniseres grænseløst med udtryk som lebensraum, fordomsfuld og fejlopfattende. Man kommer nærmest til at tænke på Hans Kirk’s fiskerne hvor dem der stiller spørgsmålstegn ved ”sandheden” er i djævelens vold.

  Det er jo ikke spørgsmål om hvorvidt man ønsker at svække de svageste, det er spørgsmål om hvorvidt denne barnepige mentalitet i længden holder vand.

  Jeg tror det ikke og jeg synes også jeg møder mere tvivl om dette end jeg gjorde for nogle årtier siden – jeg er slet ikke i tvivl om at det vil ændre sig.

 17. Stephan E

  Barnepigementaliteten koster velfærd og frihed hver dag og i stigende grad.

  Et samfunds kan ikke fungere hvor menneskers vænnes og opdrages til at det er “de andres skyld” og “de andres ansvar” – eller rettere “statens skyld”.

  Det fører direkte til den slavementalitet som husspøgelset præsenterer. Bidrager ikke med noget som helst men nasser på andre.

  Prøv at studere “Yes, Minister” – er Humphry en karikatur eller en god beskrivelse af den typiske embedsmandsmentalitet? Er politikeren?

 18. Stephan E

  @ Lars D

  En vigtig nuancering. Jeg betragter det ikke som evident at embedssystemet skal være en fjende af samfundet – det er blot det som sker når hovedet mangler og borgernes behandles som umyndiggjorte børn.

  Og – igen – det er IKKE en kritik af den enkelte offentlige ansatte, slet ikke dem i servicefunktionerne. De fleste gør en stor indsats PÅ TRODS af vilkårene

  Gruppebeslutningssystemets socialisering forfremmer kun dem som tilgodeser systemets interesser – resten køres ud på et sidespor.

  I dag er vi alle fanget i en selvdestruktiv ond cirkel som langsomt er ved at køre Danmark i sænk.

  Men jeg må og skal tro på at det kan addresseres og vendes til en god cirkel med de rigtige strukturer – specielt ved AKTIVT AT FLYTTE MAGT fra centraladministrationen til borgerne via bevidst og målrettet design i denne retning.

  Problemet er ikke den enkelte ansatte, men den illusion at et planøkonomisk system NOGENSINDE vil være i stand til at tilpasse sig de stadigt mere individuelle behov og slet ikke at gøre det resourceeffektivt.

 19. Per Feldvoss Olsen

  Citat: “Gruppebeslutningssystemets socialisering forfremmer kun dem som tilgodeser systemets interesser – resten køres ud på et sidespor.”

  Ahhhhh endeligt er der ender har gennemskuet det!

  Farvel Birthe – du er fra en anden tid!

 20. Stephan E

  @ Per

  Jeg savner gode måder at gøre op med den selv-supplerende nepotistiske system.

  Deraf overvejelsen den anden dag om man bør overveje at skifte de øverste embedslag i forbindelse med Folketingsvalg. Det er heller ikke ideelt.

 21. Per Feldvoss Olsen

  @Stephan,
  Det kunne fx ske ved at det ikke nødvendigvis skal være embedsmænd der udfører arbejdet? Hvorfor kunne de borger som brænder for sagen ikke være direkte aktører, aktionærer, projekledere – og dermed også vogter over for de politiske tendenser?

  Det bør måske være borgerne selv som konstruerer og udvikler de projekter som politkerne prioriterer. Det har jo aldrig være målet at blande politik og udførelse.

  De demokrati/ledelses modeller jeg arbejder med skal naturligvis medføre en størrer Glasnost, altså skal man ikke kunne gemme sig bag et ansvar eller tilrane sig magt i kraft af en politisk position.

  Det betyder også at visse af de beslutningsmekanismer som vi i dag anser som kernen i demokratiet vil kunne afsløres som dybt udemokratiske og forældede. Som du netop skriver: “Gruppebeslutningssystemets socialisering forfremmer kun dem som tilgodeser systemets interesser – resten køres ud på et sidespor.”

  Denne “big brother” mentalitet – at systemet ved bedre, læs at Birthe hører til en anden tid, må skrottes. Det er vel ikke sådan at alle de der stemte på Birthe skal overhøres – Birthe er vel netop en af de faktorer som gør den nuværende regenring en lille smule menneskelig. Så det vi skal er at lade Birthes menneskelighed stå over systemerne.

  VH Per

 22. Stephan E

  Problemet er ikke at “embedsmænd er onde”, men at de uden hoved (politisk styring) eller kunder (borgeres prioritering efter individuelle behov) optimerer i forhold til deres egeninteresser.

  Problemet er at man ikke indretter systemet til at sikre borgeren styring – ikke bare i projektfasen, men i indretningen af og selve brugen af systemerne.

  Hvert menneske er forskelligt – og det er denne forskellighed vi i sidste ende lever af og for. Af fordi det trækker specialisering, bedre behovstilfredstillelse, fælleskabets stabilitet byggende på individets krav om frihed. For fordi det ville være et ulideligt samfund hvis kunst, kærlighed og impulcivitet forsvandt i produktionsfælleskabet ulidelige ensliggørelse.

  Peter Kemp taler om det uerstattelige i individet.

 23. Per Feldvoss Olsen

  Peter er Ok, selv om han er filosof! Han kan sin Løgstrup.

  Hvordan bevæger vi os fra produktionsfælleskaber til manfoldighedsfabrikken? Prøv med dette link: Mangfoldighedsfabrikken (følg link via mit navn herover)
  Vh Per

 24. Per Feldvoss Olsen

  Mangfoldighedsfabrikken (følg link via mit navn herover, ? fjernet i linket :-)
  Vh Per

 25. Stephan E

  At lære at tænke “lateralt” er absolut en central kompetance som kan opøves – her er jeg helt enig med de Bono.

  Den skal også ses i sammenhæng med empatisk tænkning, dvs. at indøve evnen til at sætte sig i andres sted og se tværfagligt på spørgsmål.

  Når man taler om Løgstrup, skal man være opmærksom på at han var hvad jeg vil kalde tillidsmæssig naivist og det netop er et af vores største problemer i dag – den naive ukritiske opfattelse af staten / påstanden om at vi har tillid som misbruges af teknokraterne til at antage/kræve meget mere tillid end tiltag kan berettige.

  Platons “gyldne myte” er blevet til en “gylden løgn”.

 26. Per Feldvoss Olsen

  Der er forskellige klasser af naivitet – jeg har bevaret min ved at fastholde en skepsis over for min egen og andres vilje til det gode – herunder naturligt nok også vores vilje til de Bono! Det viser sig at vi altid gør det onde når vi vil det gode. Det skal vi ikke glemme – og jo bedre vi bliver til ‘det gode’ jo værre bliver det.

  Et af de felter som kræver størst opmærksomhed og skepsis er derfor filosofien, som netop har sit fokus på – det gode, det skønne og det sande. Når vi sætter dette arbejde i system, går det helt systematisk galt.

  Det betyder at Platon havde ret, men han tog også grueligt fejl! For selvom embedsmanden vil det gode, er dette for stort for os – kun ved at tænke på “det bedre” kan vi skabe noget som er godt nok til os.

  Det er altså nødvendigt at tænke helt naivt på vores næste, frem for at tænke fremad – og ganske overraskende for mange viser det sig at mange af de løsninger vi søger er lige der til højre eller venstre for os. Når vi opdager de indlysende/laterale løsninger kalder vi det kreativitet, eller humor!

  Platons tankegang medfører blandet andet at vi forestiller os at vi kan reproducere de gode. Hvis vi analyserer tidligere handlinger eller fortidens genier, tror vi naivt at vi kan reproducere denne succes. Men herved får vi reelt en fascistisk/konvergent løsning, vi kan ikke længer gøre det bedre vi kan kun gøre det godt. (For nu at bruge Lars’ begreb, fører Platons mentale model til en forestillingen om at vi kan beskrive verden med mentale modeller – men Platon tog fejl – vores mentale modeller beskrive aldrig verden, de beskriver fortiden!)

  Den indsigt som vi har i dag – fx inden for plastik kirurgi, kognition og medicin – frister os over evnen og dermed kan vi naivt forsøge at udvikle/forbedre på den menneskelige natur. Hvis vi skal undgå det skal vi ikke bare tænke lateralt, vi skal også tænke konstruktivt og kritisk!

  Hvis vi alligevel skal stole på hinanden kræver det en mere naiv indsigt i menneskets natur – ikke med et formål, men for at kunne designe det der passer lateralt – til os.
  Vh Per

 27. Stephan E

  Men det er jo netop pointen

  Hvis vi skal kunne stole på det som designes forudsætter det at det designes med udgangspunkt i os som fejlbarlige men uerstattelige unikke individer – istedet for at tilpasse os til det som designes.

  Det er præcis her hvor Finansministeriet, Justitsministeriet og Videnskabsministeriet jokker rundt i spinatbedet i præcis den farlige blindgyde som Platon sender os ned i.

 28. Per Feldvoss Olsen

  @Stephan,
  Godt så – det vi skal lære er altså, at designe processer og løsninger demokratisk. Og det burde være idelysende at den model som vi i dag bruger – det repræsentative demokrati – ikke fungere.

  Dette skyldes dels den menneskelige natur, og dels repræsentations modellen hvor politikere og embedsmænd forventes at være 100% ansvarlige for de værdier/idealer som de er valgt på. Dette er i sig selv en umulig og umenneskelig opgave – og dermed er det et direkte spild af (menneskelige) ressourcer.

  Der er masser af gode eksempler – fx Fogs behandling af Birthe, hvor begge parter bliver ofre. Anders Fog fremstår således som en illoyal leder, og må altså kritisere en af sine bedste medarbejder offentligt. (At pressen jager Birthe, siger en hel del om hvordan Fog har fået opdraget pressen – den tredje afmagt – Wag the dog?)

  Det er væsentligt at et demokratisk system ikke stiller den enkelte i en sådan umenneskelig position – en position beskrevet af Platon (forfinet af eksistentialisterne!). Hvis vi derimod tilser at mennesket beskyttes mod sådanne overgreb (det er bl.a. lederens opgave) – fx via urørlighedszonen – kan blive mere trygge og dermed mere produktive.

  Vi skal med andre ord skabe nogle virksomheder som har på forskelspararthed – frem for at udvikle medarbejderne skal vi udfolde dem!
  Vh Per

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.